Про відділ

Про відділ

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ у справах сім’ї та молоді

департаменту молодіжної політики і спорту

Луцької міської ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Відділ у справах сім’ї та молоді (надалі Відділ) є структурним підрозділом департаменту молодіжної політики і спорту Луцької міської ради.

1.2.      Відділ підпорядкований директору департаменту

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та указами Президента України, Державним стандартом України ISO 9001-2001, рішеннями Луцької міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, та іншими нормативними актами  та даним Положенням.

1.4. Положення про Відділ затверджується міською радою.

1.5. Відділ має відповідний бланк зі  своїм найменуванням.

1.6. На посаду керівника та працівників Відділу призначаються особи, що мають вищу освіту і необхідний стаж роботи за фахом. Усі працівники Відділу приймаються на посади і звільняються з посад міським головою.

1.7. Департамент створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими й іншими нормативними актами та довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1.      Метою діяльності Відділу є:

- сприяння реалізації державної політики з питань сім’ї та молоді в місті Луцьку, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального та духовного розвитку зазначених вище категорій, забезпечення їх рівних прав та можливостей.

2.2.      Основними завданнями Відділу є:

- визначення пріоритетних напрямків діяльності в місті Луцьку в сфері роботи  з  сім’ями  та молоддю,   всебічна  підтримка та  розвиток таких напрямків;

- сприяння забезпеченню збалансованого економічного та соціального розвитку міста Луцька з питань сім’ї та молоді, ефективного використання з цією метою природних, трудових та фінансових ресурсів;

- аналіз стану роботи  з сім’ями та молоддю в  місті,  визначення тенденцій та перспектив розвитку сфери роботи з сім’ями та молоддю в місті Луцьку;

- підготовка інформаційно – аналітичних, статистичних матеріалів з реалізації  державної   політики   з   питань   сім’ї   та   молоді,   організація проведення   досліджень   з   різних   аспектів   стану   сім’ї   та   молоді   в економічному, політичному, культурному житті, в сфері демографічного розвитку міста Луцька;

- розробка    разом    з    відповідними    структурними    підрозділами виконавчого комітету Луцької міської ради, громадянами та об’єднаннями громадян заходів та програм щодо покращення становища молоді, жінок та сімей, організація роботи, спрямованої на їх реалізацію, внесення в установленому порядку на розгляд міської ради пропозицій щодо фінансового забезпечення даних заходів і програм;

- організація роботи закладів, установ, організацій та підприємств комунальної   власності   територіальної   громади   міста,   діяльність яких спрямовано на вирішення питань сім’ї та молоді;

- координація та контроль за роботою підвідомчих установ, закладів та організацій, які діють в сфері роботи з сім’ями та молоддю та належать до комунальної власності територіальної громади міста;

- забезпечення взаємодії закладів, установ, організацій та підприємств в сфері   роботи   з   сім’ями   та   молоддю   з   органами   державної   влади, профспілками, іншими недержавними та громадськими організаціями;

-  здійснення контролю за виконанням підпорядкованими закладами,

установами, організаціями та підприємствами законодавства з питань сім’ї та молоді;

- формування та реалізація кадрової політики в інтересах територіальної громади міста в сфері роботи з сім’ями та молоддю;

- надання організаційної та методичної підтримки закладам, установам, організаціям, підприємствам міста Луцька, що діють в сфері роботи з сім’ями та молоддю, сприяння їх матеріально – технічному забезпеченню;

- сприяння роботі дитячих, молодіжних, жіночих організацій, творчих спілок,     національне    —    культурних    товариств,     асоціацій,     органів студентського самоврядування, інших громадських організацій, які діють в сфері роботи з сім’ями та молоддю;

- створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей; впровадження системи відбору та підтримки обдарованих дітей та молоді;

- сприяння   вирішенню  питань  соціального  захисту,  освіти,  праці, побуту, охорони здоров’я, забезпечення прав та законних інтересів сім’ї та
молоді;

- організація   роботи   з питань відпочинку та оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- організація   роботи   з   пропагування   здорового   способу   життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;

- сприяння   працевлаштуванню   випускників   шкіл,   професійно   – технічних та вищих навчальних закладів, незайнятої молоді;

- сприяння   розвитку   підприємництва  в   молодіжному   середовищі, асоціацій, інших господарських структур, діяльності молодіжних житлових комплексів, наданню довгострокових кредитів молоді, молодим сім’ям на придбання (будівництво) житла;

- сприяння   правоохоронним   органам,   закладам   та   організаціям незалежно від форм власності в проведенні профілактики правопорушень
серед дітей та молоді;

- організація  змістовного  дозвілля,  сприяння  здійснення  заходів з військове        -        патріотичного        виховання        молоді;        сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам закладів, установ та організацій, які діють в сфері роботи з сім’ями та молоддю та розташовані на території міста Луцька незалежно від форм власності.

2.3.Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами та іншими виконавчими органами Луцької міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

IІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

3.1.    Власні повноваження:

3.1.1. В межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконавчого комітету,розпоряджень міського голови).

3.1.2. Підготовка   програм  та   пропозицій  до   програм   соціальне  – економічного розвитку міста Луцька з питань сім’ї та молоді, участь в організації виконання цих програм, надання звітів про хід та результати їх виконання. Надання пропозицій стосовно участі в розробці відповідних програм, які затверджуються Луцькою міською радою.

3.1.3. Підготовка   пропозицій   для   подальшого   надання   міській   та обласній радам необхідних показників з питань сім’ї та молоді, а також до планів підприємств, закладів, установ та організацій цієї сфери незалежно від форм власності, які розташовані на території міста Луцька, з питань, що пов’язані з розвитком міста в сфері роботи з сім’ями та молоддю, реалізацією потреб населення з питань сім’ї та молоді.

3.1.4. Розробка та підготовка пропозицій щодо включення до проекту міського  бюджету  фінансування  заходів  в  сфері  роботи  з  сім’ями та молоддю, реалізацією прав та задоволення потреб населення з питань сім’ї та молоді.

3.1.5. Формування пропозицій щодо розгляду та внесення зауважень до проектів планів підприємств, закладів, установ та організацій, що діють в сфері  роботи  з  сім’ями  та молоддю  в  місті  Луцьку та належать до комунальної  власності  територіальної  громади  міста;  внесення  до  них
зауважень та пропозицій, участь у здійсненні контролю за їх виконанням.

3.1.6. Підготовка та надання пропозицій щодо залучення на договірних засадах підприємств, закладів, установ та організацій усіх форм власності до участі в розвитку сфери роботи з сім’ями та молоддю на території міста Луцька, координація цієї роботи.

3.1.7. Створення з метою координації діяльності підприємств, закладів, установ та організацій, що діють в сфері роботи з сім’ями та молоддю в місті Луцьку координаційне – дорадчих органів, які здійснюють діяльність на громадських засадах.

3.1.8. Заслуховування звітів  про роботу керівників підпорядкованих підприємств, закладів, установ та організацій.

3.1.9. Отримання   в   установленому   порядку   від   закладів,   установ, організацій та підприємств у сфері роботи з сім’ями та молоддю інформації, документів,  інших матеріалів необхідних для  виконання покладених на Відділ завдань.

3.1.10. Надання в установленому порядку пропозицій щодо розгляду клопотань підприємств, закладів, установ та організацій усіх форм власності, які  діють в сфері  роботи  з сім’ями та молоддю,  щодо  нагородження державними    нагородами,    відзнаками    Президента України    та    щодо присвоєння почесних звань України.

3.1.11. Внесення в установленому порядку пропозицій щодо відкриття, реорганізації та ліквідації установ для молоді, жінок та дітей.

3.1.12. Здійснення     в     установленому     порядку     інформаційно     – пропагандистської діяльності, організація в установленому порядку випуску інформаційних та науково — методичних видань.

3.1.13. Проведення перевірок підприємств, установ та організацій, які діють у сфері роботи з сім’ями та молоддю та належать до комунальної власності територіальної громади міста в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.1.14. Підготовка пропозицій щодо розстановки кадрів в закладах, які діють у сфері роботи з сім’ями та молоддю, та належать до комунальної власності територіальної громади міста.

3.1.15. Узгодження статутів (положень) закладів, установ, організацій та підприємств  сфери роботи  з  сім’ями та молоддю,  які розташовані  на території міста Луцька.

3.1.16. Розгляд в установленому порядку листів, заяв, скарг та звернень громадян, ведення прийому громадян з особистих питань та забезпечення виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань.

3.1.17. Проведення   науково   -   практичних   конференцій,   семінарів, засідань, «круглих столів» з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.1.18. 3дійснення інших повноважень, які покладено на Відділ згідно з діючим законодавством.

3.2. Делеговані повноваження.

Формування пропозицій щодо розгляду та внесення зауважень до проектів планів підприємств, установ та організацій, що діють у сфері роботи з сім’ями та молоддю і не належать до комунальної власності територіальної громади   міста,   здійснення   яких   може   викликати   негативні   соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка висновків, внесення пропозицій до відповідних органів.

Надання пропозицій щодо розвитку та вдосконалення мережі закладів усіх форм власності по роботі з сім’ями та молоддю, участь в організації роботи щодо вдосконалення кваліфікації кадрів.

Ведення обліку розташованих на території міста Луцька закладів сфери роботи з сім’ями та молоддю незалежно від форм власності та місцевих  благодійних    організацій   та   фондів,    інших    неприбуткових організацій, що діють у зазначеній вище сфері.

Залучення    міжнародної   фінансової   та   технічної   допомоги, міжнародних грантів,  гуманітарної та іншої допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

3.2.5. Здійснення інших повноважень, делегованих Відділу згідно з чинним законодавством.

ІV. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

4.1. Відділ очолює начальник Відділу.

4.2. Начальник Відділу:

- здійснює керівництво Відділом;

- несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

- планує роботу Відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи;

- координує роботу Відділу, визначає ступінь відповідальності працівників Відділу;

- координує організаційне забезпечення роботи департаменту та Відділу, їх працівників;

- ініціює та забезпечує підготовку проектів рішень та внесення їх на розгляд сесії міської ради і виконавчого комітету, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів з питань, що віднесені до компетенції Відділу;

- відповідає за стан діловодства у Відділі;

- за дорученням діє від імені Відділу та представляє його у взаємовідносинах із іншими виконавчими органами, фізичними та юридичними особами;

- здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Департамент та Відділ, а також завдання, покладені окремими рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, дорученнями міського голови, заступника міського голови, керуючого справами виконкому;

- розглядає у встановленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян, веде особистий прийом громадян та забезпечує виконання їх законних вимог та обґрунтованих прохань;

- забезпечує виконання працівниками Відділу вимог чинного законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та боротьби з корупцією, правил внутрішнього трудового розпорядку, організовує та координує роботу з документами, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни;

- розробляє положення про Відділ, посадові інструкції працівників Відділу, подає їх на затвердження  в установленому порядку;

- працює над удосконаленням  форм і методів   роботи Відділу;

- готує пропозиції щодо призначення та звільнення працівників Відділу.

4.3. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється  у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

Секретар міської ради                               Анатолій Бірюков